Thư viện huyện Vân Canh
Home Lưu thông Biên mục Quản trị Báo cáo thống kê Kiểm kê Tra cứu

Lịch sử thay đổi phần mềm.

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

-------------------------
05/2017:
- Thêm chức năng dọn dẹp các trường không cần thiết 910, 920, 930, 941 khi import dữ liệu từ TVQG.
File chỉnh sửa: fixloi.php

- Thêm chức năng tự sinh cutter Việt Nam vào trường 082$b từ trường 245$a trong biên mục, Thêm chức năng tự sao chép trường 082$a, 082$b, 260$c vào Callnumber dành cho xếp kho mở.
File chỉnh sửa:
scripts/sinh.js (hàm sinh cutter)
catalog/biblio_fields.php (sửa form)
catalog/biblio_edit.php, biblio_new.php, biblio_new_like.php (thêm javascript)
shared2/biblio_view.php

- Thêm chức năng phần sao chép Marc Text từ TV KHTH Tp. Hồ Chí Minh, từ phần mềm Openbiblio khác vào trong biên mục
File chỉnh sửa:
scripts/sinh.js (hàm copy từ Marc Text đến các trường)
catalog/biblio_fields.php (sửa form)
functions/inputFuncs.php

---------------------------
04/2017:
- Thêm chức năng in sổ ĐKCB và kiểm tra dữ liệu theo thứ tự số ĐKCB
File chỉnh sửa: dkcb.xls, dkcb_index.php, inso.php

- Fix lỗi nhập số ĐKCB không và tìm kiếm không thấy biểu ghi
File chỉnh sửa: fixloi.php
-------------------------
02/2017:
- Chỉnh sửa trang tìm kiếm OPAC hiển thị theo đầu ra ISBD (có thêm các trường 245$n, 245$p...)
File chỉnh sửa: shared/biblio_search.php

- Chỉnh sửa số số ĐKCB phù hợp với thói quen ở Việt Nam như (VN.00011, VND.01234,…)
File chỉnh sửa: functions/formatFuncs.php
------------------------